Polityka prywatności

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejsza polityka prywatności określa warunki i zasady przetwarzania Pani / Pana danych osobowych przez Kancelarię Radcy Prawnego i Doradcy Podatkowego Krzysztofa Puzyra (adres: ul. Widok 8 / 5. piętro, 00-023 Warszawa, NIP 8451979622; zwaną dalej „Kancelarią”) w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie świadczenia usług prawnych, w szczególności przy wykorzystaniu strony internetowej www.puzyr-law.pl, poczty e-mail oraz profili firmowych Kancelarii na portalach społecznościowych (np. LinkedIn, Facebook).

 

2. Administrator danych osobowych

2.1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Kancelaria.

2.2. Kancelaria przetwarza Pani / Pana dane osobowe zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”).

2.3. Kancelaria nie wyznaczyła inspektora danych osobowych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych może Pani / Pan skontaktować się z Kancelarią, wysyłając wiadomość na adres korespondencyjny wskazany w punkcie 1.1. niniejszej polityki prywatności, na adres poczty e-mail: kancelaria@puzyr-law.pl albo za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej www.puzyr-law.pl.

 

3. Cele i podstawy przetwarzania danych

3.1. W przypadku Pani / Pana danych osobowych przekazanych Kancelarii bezpośrednio przez Panią / Pana, Kancelaria przetwarza je w następujących celach:

3.1.1. w celu przedstawienia oferty lub informacji o ofercie oraz prowadzenia negocjacji w sprawie zawarcia umowy, tzn. w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

3.1.2.w celu należytego świadczenia usług prawnych na podstawie zawartej wcześniej umowy, tzn. w celu wykonania umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

3.1.3. w celu wypełnienia obowiązków prawnych wynikających m.in. z ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym lub innych przepisów regulujących świadczenie usług prawnych, a także ustaw podatkowych (np. w celu wystawienia faktury lub rachunku), tzn. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Kancelarii – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

3.1.4. w celu umożliwienia kontaktu z Kancelarią oraz prowadzenia komunikacji telefonicznie, przy wykorzystaniu formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej www.puzyr-law.pl oraz poczty e-mail, tzn. w celu wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Kancelarię – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

3.1.5. w celu umożliwienia kontaktu z Kancelarią oraz prowadzenia komunikacji przy wykorzystaniu profili firmowych Kancelarii na portalach społecznościowych, w tym m.in. poprzez udostępnianie postów osobom obserwującym profile firmowe Kancelarii, udział w dyskusji pod postami oraz udzielanie odpowiedzi na prywatne wiadomości, tzn. w celu wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Kancelarię – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

3.16. w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie otrzymane przez Kancelarię telefonicznie, za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej www.puzyr-law.pl, poczty e-mail lub profili firmowych Kancelarii na portalach społecznościowych, tzn. w celu wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Kancelarię – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

3.1.7. w celach analitycznych i statystycznych, w tym m.in. w celu rozwoju świadczonych usług, a także dostosowania treści publikowanych na stronie internetowej www.puzyr-law.pl oraz profilach firmowych Kancelarii na portalach społecznościowych do potrzeb użytkowników, tzn. w celu wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Kancelarię – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

3.1.8. w celach archiwalnych i dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, tzn. w celu wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Kancelarię – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

3.1.9. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, tzn. w celu wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Kancelarię – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

3.1.10. w celu badania satysfakcji Klientów oraz weryfikacji jakości usług prawnych świadczonych przez Kancelarię, tzn. w celu wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Kancelarię – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

3.2. W przypadku Pani / Pana danych osobowych przekazanych Kancelarii bezpośrednio przez inną osobę niż Pani / Pan, Kancelaria przetwarza je w zakresie podstawowych danych identyfikacyjnych oraz kontaktowych: imienia, nazwiska, firmy, adresu korespondencyjnego, adresu e-mail, numeru telefonu, miejsca zatrudnienia, w celach i na podstawach określonych w punkcie 3.1. niniejszej polityki prywatności. W takim przypadku Pani / Pana dane pochodzą od Pani / Pana pracodawcy, usługobiorcy, zleceniodawcy lub innego podmiotu, którego interesy Pani / Pan reprezentuje wobec Kancelarii, albo z publicznie dostępnej bazy danych, takiej jak rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

 

4. Profilowanie

4.1. Kancelaria nie wykorzystuje Pani / Pana danych osobowych w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Pani / Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nie wpływa.

 

5. Odbiorcy danych

5.1. Kancelaria może przekazywać Pani / Pana dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

5.1.1. podwykonawcom, którzy świadczą na rzecz Kancelarii usługi hostingowe oraz usługi w zakresie oprogramowania lub serwisowania sprzętu służącego m.in. do przetwarzania danych osobowych;

5.1.2. innym podmiotom, z którymi Kancelaria zawarła umowę powierzenia danych osobowych, na podstawie której podmioty trzecie przetwarzają dane osobowe w imieniu Kancelarii;

5.1.3. organom administracji publicznej, jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 

6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

6.1. Kancelaria nie przekazuje Pani / Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

7. Okres przechowywania danych

7.1. W przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia umowy, tj. określonym w punkcie 3.1.1. niniejszej polityki prywatności, Kancelaria przechowuje Pani / Pana dane osobowe przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz nastąpił kontakt w przedmiocie jej zawarcia.

7.2. W przypadku przetwarzania danych w celu wykonania umowy, tj. określonym w punkcie 3.1.2. niniejszej polityki prywatności, Kancelaria przechowuje Pani / Pana dane osobowe przez okres wymagany przepisami ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym lub innymi przepisami regulującymi świadczenie usług prawnych, jednak nie dłuższy niż 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym Kancelaria świadczyła usługi prawne na Pani / Pana rzecz.

7.3. W przypadku przetwarzania danych w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Kancelarii, tj. określonym w punkcie 3.1.3. niniejszej polityki prywatności, Kancelaria przechowuje Pani / Pana dane osobowe przez okres wymagany przepisami ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym, innymi przepisami regulującymi świadczenie usług prawnych lub przepisami podatkowymi, jednak nie dłuższy niż 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym Kancelaria świadczyła usługi prawne na Pani / Pana rzecz.

7.4. W przypadku przetwarzania danych w celu wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Kancelarię, tj. określonym w punkcie 3.1.4. – 3.1.10 niniejszej polityki prywatności, Kancelaria przechowuje Pani / Pana dane osobowe do czasu przedawnienia roszczeń bądź rezygnacji z obserwowania profilu firmowego Kancelarii w mediach społecznościowych.

 

8. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych

8.1. W związku z przetwarzaniem Pani / Pana danych osobowych przez Kancelarię przysługują Pani / Panu następujące prawa:

8.1.1. prawo dostępu do danych, tzn. do uzyskania dostępu oraz kopii Pani / Pana danych osobowych przetwarzanych przez Kancelarię;

8.1.2. prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych, tzn. do dokonania korekty Pani / Pana danych osobowych przetwarzanych przez Kancelarię, jeżeli są one nieprawidłowe lub niekompletne;

8.1.3. prawo do ograniczenia przetwarzania, tzn. do żądania zaprzestania wykorzystywania Pani / Pana danych osobowych w konkretnych celach (w takiej sytuacji Kancelaria nadal będzie posiadała prawo do przechowywania Pani / Pana danych osobowych);

8.1.4. prawo do przenoszenia danych, tzn. do żądania przesłania Pani / Pana danych osobowych przetwarzanych przez Kancelarię innemu administratorowi danych osobowych, o ile jest to technicznie możliwe;

8.1.5. prawo do usunięcia danych, tzn. do usunięcia Pani / Pana danych osobowych przetwarzanych przez Kancelarię w przypadkach, gdy nie istnieje ważna przyczyna dalszego ich wykorzystywania przez Kancelarię;

8.1.6. prawo do cofnięcia zgody, tzn. do cofnięcia w każdej chwili zgody na przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych przez Kancelarię na podstawie uzyskanej uprzednio zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8.1.7. prawo do sprzeciwu, tzn. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych osobowych przez Kancelarię ze względu na fakt, że przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Kancelarii. Prawo do wniesienia sprzeciwu nie dotyczy takiego przetwarzania danych osobowych, którego podstawą jest wykonanie umowy, zgoda albo obowiązek prawny;

8.1.8. prawo do wniesienia skargi, tzn. do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt).

 

9. Informacja o dobrowolności przekazania danych

9.1. Przekazanie danych osobowych Kancelarii jest dobrowolne, ale niezbędne i konieczne do realizacji celów określonych w punkcie 3.1. niniejszej polityki prywatności, w szczególności do zawarcia umowy, należytego świadczenia usług prawnych oraz nawiązania kontaktu z Kancelarią.

 

10. Postanowienia końcowe

10.1. Kancelaria zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany niniejszej polityki prywatności, w szczególności w przypadku gdy potrzeba lub obowiązek wprowadzenia ewentualnej zmiany wynika ze zmiany stosownych przepisów prawa lub okoliczności wskazanych w treści niniejszej polityki prywatności.

10.2. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez Kancelarię zgodnie z niniejszą polityką prywatności, zostaną zawiadomione o jej zmianach ze stosownym wyprzedzeniem.